Sazebník úhrad nákladů

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vydává sazebník úhrad nákladů.

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy je oprávněna podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., požadovat úhradu za poskytování těch informací, na něž se vztahuje informační povinnost, a to následovně:

A

JE-LI POŽADOVÁNO POSKYTNUTÍ INFORMACÍ, STANOVÍ SE ÚHRADA JAKO SOUČET:
 

​I. Náklady na vyhledávání informací a zpracování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím:

 • Náklady na vyhledání a zpracování informací za každých i započatých 30 minut jsou stanoveny na 119 Kč.
 • Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto náklady účtovány na základě individuální kalkulace.
   

II.  Náklady na pořízení kopie nebo výtisku:

 • pořízení jednostranné černobílé kopie nebo výtisku formátu A4 - 2,- Kč/1 list;
 • pořízení oboustranné černobílé kopie nebo výtisku formátu A4 - 3,- Kč/1 list;
 • pořízení jednostranné nebo oboustranné kopie nebo výtisku jiného formátu než formátu A4 se stanoví jako poměrný násobek sazby formátu A4;
 • pořízení barevné kopie nebo výtisku se stanovuje na dvojnásobek černobílého tisku.
   

III. Náklady na skenování:

 • dle formátu požadované informace jako v bodě II. Náklady na pořízení kopie nebo výtisku.
   

IV.  Náklady na opatření technických nosičů dat:

 • za 1 ks CD 7,- Kč,
 • za 1 ks DVD 8,- Kč,
 • V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat.
   

V. Paušál provozních nákladů (materiál, energie, telefony, ...) :

 • paušální sazba je stanovena na 15,- Kč
   

VI. Náklady na odeslání informací žadateli:

 • Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů (dle aktuálního ceníku poštovních služeb),
 • Náklady na balné jsou stanoveny paušální částkou ve výši 10,- Kč.
B

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

 • Informace bude vydána až po prokazatelné úhradě požadovaných nákladů. 
 • Úhrada nemůže být provedena formou dobírky.
 • Vypočtená úhrada nákladů podle tohoto sazebníku bude navýšena o aktuální sazbu daně z přidané hodnoty.
C

OSVOBOZENÍ OD ÚHRADY NÁKLADŮ:

 • Statutární orgán Regionální rozvojové agentury jižní Moravy může úhradu dle výše uvedeného sazebníku prominout.

Podle tohoto sazebníku se postupuje ode dne následujícího po dni schválení.

V Brně dne 13.7.2014

 

Výroční zpráva RRAJM za rok 2017 o poskytování informací dle zákona č. 106/1996 Sb.