Aktualizované vydání publikace Survival Kit pro rok 2019

02.04.2019 |Michaela Hrózová

I v letošním roce vyšlo aktualizované vydání publikace Survival Kit pro 2019. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy vydává publikaci pravidelně již od roku 2002. Z důvodu vysoké odbornosti uváděných informací se na přípravě publikace každoročně podílí i několik dlouholetých partnerů agentury z mnoha oblastí regionálního rozvoje.

Od svého vzniku sloužila publikace jako zdroj důležitých informací zejména zahraničním investorům, kteří přicházejí do Jihomoravského kraje a zamýšlí zde umístit svá výrobní či administrativní centra. Postupem let se vyvíjela forma i obsah a cílové skupiny, pro které je publikace určena, se začaly rozrůstat. V současnosti se tak mezi její uživatele řadí také zaměstnanci zahraničních společností, studenti a vědecko-výzkumné instituce Jihomoravského kraje. Díky zpětné vazbě, kterou agentura získává při distribuci publikace, ji lze nyní považovat za inspirativního průvodce takřka pro každého obyvatele či návštěvníka Jihomoravského kraje.

Obsah publikace je rozčleněn do osmi samostatných kapitol, které mají dohromady rozsah téměř 100 stran.

Kapitoly publikace

  1. Jižní Morava: geografie, pracovní síla, ekonomika
  2. Právní úprava podnikání, založení obchodní společnosti
  3. Účetnictví a audit
  4. Daňový systém v České republice
  5. Zaměstnanost a pracovní legislativa
  6. Víza a integrace po příjezdu
  7. Instituce ke spolupráci
  8. Praktické informace: práce a život na jižní Moravě 

Publikace je v současnosti k dispozici na webových stránkách https://survival.rrajm.cz v českém a anglickém jazyce. Anglická verze byla rovněž vytištěna v nákladu 1 000 kusů. Design a tisk publikace zajistila stejně jako v předchozích letech brněnská agentura Kreatura. Jak bylo zjištěno během distribuce tištěných publikací v předešlých letech, elektronická verze se stává mnohem oblíbenější pro svou kompaktnost a efektivní vyhledání konkrétních údajů.

Distribuce tištěných i elektronických verzí publikace probíhala během prvního čtvrtletí roku 2019 podle průběžně aktualizovaného seznamu zájemců. V rámci zprostředkování informací o činnosti agentury jsou publikace zasílány v tištěné i elektronické podobě celé řadě partnerů. Nejčastěji se jedná o regionální instituce z oblasti státní správy, výzkumu a vývoje nebo o zahraniční společnosti, kterým RRAJM v minulosti poskytovala servis v počátcích jejich působení v Jihomoravském kraji. Distribuce formou osobních návštěv probíhá u partnerů, kteří se přímo podílí na tvorbě publikace, jenž je pro ně zároveň poptávanou pomůckou. Jedná se o společnosti zaměřující se na daňovou legislativu, trh práce, vzdělávání a organizace podporující inovace a regionální rozvoj. Zpětná vazba od těchto partnerů je velmi důležitá pro zajištění relevantnosti a aktuálnosti publikovaných informací.

Již zmíněný rostoucí trend obliby elektronické verze publikace je dán zejména intenzivnějším využíváním moderních technologií. Uživatel má publikaci neustále po ruce díky svému chytrému telefonu nebo počítači a může s ní pracovat mnohem efektivněji, než s tištěnou verzí. Proto také vznikla myšlenka udržování Survival Kitu v dalších letech pouze v elektronické verzi v novém uživatelsky přívětivějším pojetí. Tištěná verze může být například zestručněna do podoby jednoduchého propagačního prospektu nebo bookletu. S tímto návrhem jsou seznamováni i partneři-přispěvatelé během osobních setkání a jejich reakce byly velmi pozitivní. Zvažováno je i vytvoření Survival Kitu v podobě bezplatné mobilní aplikace, která by uživateli umožnila vyhledání potřebných informací bez nutnosti čerpání mobilních dat. Tištěná forma bude nadále sloužit zejména pro propagaci regionu na veletrzích, při zahraničních návštěvách a pro distribuci zahraničním pracovníkům a studentům.

Vysloven byl i podnět k opětovnému zařazení německé jazykové mutace, zcela v souladu s myšlenkou plné digitalizace Survival Kitu. Podněty k obsahové stránce publikace je možné rozdělit z hlediska úhlu pohledu investora, zaměstnavatele a zaměstnance přicházejícího za prací. Jmenovitě se jedná o úseky vztahující se k obchodnímu a pracovnímu právu, vízové povinnosti, zdravotnictví, bydlení nebo cizojazyčným školám. Je nutné zaměřit se na srozumitelnost a čtivost zpracovaného text, zejména pokud jde o vybrané pasáže z české legislativy.

Od nové formy Survival Kitu si RRAJM kromě úspory nákladů, které jsou nyní vynakládány za tisk, slibuje i šetrnější přístup k životnímu prostředí. Se změnou formy souvisí i nová strategie distribuce. Osobní setkání s partnery při příležitosti předání budoucích edicí však bude i nadále vhodnou příležitostí k získání cenné zpětné vazby.

Publikace v tištěné formě jsou pro jakékoliv zájemce bezplatně dostupné v sídle Regionální rozvojové agentury jižní Moravy v Brně-Žabovřeskách.

Kdo jsme