Konference Fondu malých projektů Rakousko - Česká republika

18.10.2019

Dne 16. 10. 2019 se v Hatích u Znojma uskutečnila konference FMP, která se konala u příležitosti 30 let přeshraniční spolupráce.

Zájem o FMP potvrdil velký počet účastníků včetně velvyslankyně ČR v Rakousku, paní Ivany Červenkové, zástupců řídícího orgánu programu Interreg V-A, Ministerstva pro místní rozvoj, politických reprezentantů všech zapojených regionů tedy Jihočeského kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje a zemí Dolní a Horní Rakousko.  Ředitel  RRA JM Vladimír Gašpar celou konferencí provázel.

Po proslovech všech výše jmenovaných bylo představeno několik konkrétních projektů realizovaných v období 2017-2019. Jednalo se o velmi zajímavé a inspirativní projekty jako např. spolupráce Vodní záchranné služby Lipno a Vodní záchranné služby Horní Rakousko, Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství (Kraj Vysočina a Dolní Rakousko), projekt 1. Rakousko-česká umělecká akademie nebo Networking planetárií a science parků (Hvězdárna a planetárium Brno a Ars Electronica Linz), kde partneři již plánují další spolupráci zaměřenou na problematiku světelného smogu.

Poté vystoupil zástupce správců FMP, Pavel Hložek, a informoval o aktuální situaci ve FMP. Současný Fond byl zahájen v červnu 2017. Od té doby proběhlo již 7 uzávěrek sběru projektových žádostí, bylo podáno 331 žádostí a podpořeno 279 projektů. Celková suma schváleného příspěvku Evropského fondu pro regionální rozvoj na tyto projekty je 4 170 tis. EUR. FMP potrvá do konce roku 2022 a k dispozici je přes 3 mil. EUR pro projekty spolupráce obcí, zájmových spolků, NNO a školských a vzdělávacích zařízení. Další, 8. uzávěrka FMP, je 13. listopadu 2019.

Na závěr konference proběhla živá diskuze na téma předfinancování malých projektů a příliš dlouhé doby mezi odevzdáním vyúčtování a proplacením dotace.

Kdo jsme