konference Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 2021

26.02.2021 |Jan Hladík

Online konference Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji se konala dne 25. 2. 2021. Na setkání se připojilo 67 zástupců obcí a měst, podnikatelské, ale i akademické sféry. 

V úterý 25. února 2021 se v online prostředí MS Teams konala pod záštitou náměstka hejtmana Jihomoravského kraje, Ing. Jana Zámečníka, konference Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 2021. Akci pořádala Regionální rozvojová agentura jižní Moravy (RRAJM) ve spolupráci s Jihomoravským krajem.

Setkání navazovalo na úspěšně realizované akce, které Jihomoravský kraj ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou pořádá od roku 2005. Hlavním cílem tohoto setkání bylo seznámit zájemce o problematiku s přípravou a stavem národních i evropských dotačních titulů, s přípravou koncepční podpory regenerací v regionu a s vhodnými příklady dobré praxe. V programu konference zazněla komplexní informace od odborníků z expertních organizací (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Agentura pro podnikání a inovace a CzechInvest, Státní fond pro podporu investic, Centrum pro regionální rozvoj České republiky) a zástupců vybraných regenerovaných lokalit z Jihomoravského kraje (město Pohořelice).

RRAJM ve spolupráci s Jihomoravským krajem dlouhodobě realizuje koncepční aktivity spočívající v osvětové činnosti, poradenství a řešení konkrétních projektů regenerace. „Jihomoravský kraj aktivně podporuje regeneraci brownfieldů i v současnosti, zejména formou zacílení nových koncepčních dokumentů, ve Strategii rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ jsou aktivity podpory regenerace brownfieldů zohledněny napříč všemi kapitolami. A stejně tak je Jihomoravský kraj připraven na výzvy, které chystá nadcházející programové období 2021+ v rámci nových programových dokumentů. Jedním z nich je Národní plán obnovy ČR, na jehož specifické komponentě, Regenerace brownfieldů, se Jihomoravský kraj ve spolupráci s RRAJM v těchto dnech podílí.“, uvedl Jan Zámečník.

Dalším dokumentem, prostřednictvím kterého Jihomoravský kraj deklaroval nezbytnost řešení nevyužívaných areálů a objektů v regionu, je Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021–2022. V návrhové části Akčního plánu jsou pro následující 2 roky připravena opatření, jejichž uplatňování bude prosazováno především formou podpory nových podnikatelských aktivit ve znevýhodněných okrajových oblastech regionu, v okresech Znojmo a Hodonín.

Příprava Akčního plánu SRR a Národního plánu obnovy ČR byla ovlivněna pandemií COVID‐19, která bude mít značný dopad na rozvojové aktivity v regionu. Proto se zařazení podpory regenerace brownfieldů do těchto podpůrných dokumentů jeví jako jeden z klíčových kroků, s prokazatelně pozitivním ekonomickým efektem na rozpočet kraje i jihomoravských obcí. Pro implementaci těchto finančních zdrojů je Jihomoravský kraj připraven zapojit stávající funkční expertní pracovní skupiny (zejména Regionální stálou konferenci) a využít dosavadní spolupráce s RRAJM.

Evidence zpracovaná RRAJM v loňském roce dokládá, že v současnosti se na území Jihomoravského kraje vyskytuje více než 500 nevyužívaných areálů a objektů, některé z nich jsou prostřednictvím portálu www.brownfieldy-jmk.cz nabízeny potenciálním zájemcům a investorům.

V letech 2007 – 2020 bylo v Jihomoravském kraji s využitím z fondů Evropské unie a národních zdrojů podpořeno 350 projektů regenerace, při celkové finanční alokaci ve výši 4,3 mld. Kč.

Jihomoravský kraj se společně s RRAJM měl možnost v posledních letech podílet i na tvorbě Národní strategie regenerace brownfields 2019-2024, která slouží jako jeden z klíčových koncepčních nástrojů implementace revitalizačních opatření. Tím se jižní Morava řadí mezi nejaktivnější regiony v České republice.

Prezentace z akce jsou k dispozici zde

Mgr. Jan Hladík

Mgr. Jan Hladík

vedoucí oddělení

+420 723 422 036

jan.hladik@rrajm.cz

Kdo jsme