Loděnice mají nový mokřad

27.08.2021 |Libor Opluštil

V souvislosti s adaptací území na sucho byl v Loděnicích realizován záměr „Mokřadní plocha u kostela, k. ú. Loděnice: SO-01 Retenční nádrž a SO-02 Mokřadní tůně".

Záměr byl rozdělen na 2 navazující projekty - Retenční nádrž a Mokřadní tůně, které byly spolufinancovány ze dvou samostatných výzev Operačního programu Životní prostředí.

První z projektů byl zaměřen na výstavbu retenční nádrže o objemu 260 m3, která slouží pro zachycení dešťových vod z intravilánu obce. Zadržená voda bude využita na zalévání zeleně v intravilánu obce. Na retenční nádrž přímo navazují dvě mokřadní tůně o celkové ploše 0,158 ha.

Tůně přispěly k dalšímu zadržení srážkové vody v krajině, zpomalily její odtok z povodí a vhodně doplnily krajinný ráz. Realizací přírodě blízké stavby došlo k významnému zlepšení podmínek pro posílení biodiverzity v dané lokalitě a také k estetickému zhodnocení veřejného prostoru.

Celkové náklady na realizaci tohoto záměru dosáhly necelých 2,7 mil. Kč. RRA JM zpracovávala obě žádosti o dotaci a zajišťovala také realizační management obou projektů.

Kdo jsme