Pasportizace a aktualizace databáze brownfieldů na území města Brna

28.04.2021

RRAJM se podílela na projektu Pasportizace a aktualizace databáze brownfieldů na území města Brna. 

RRAJM se ve spolupráci Odborem strategického plánování a rozvoje Magistrátu města Brna podílela na projektu „Pasportizace a aktualizace databáze brownfieldů bez majetkového podílu statutárního města Brna“. Šetření proběhlo v návaznosti na první část pasportizace s majetkovým podílem města do 50 %, kterou RRAJM zaštiťovala na podzim roku 2020. Podrobné terénní šetření nevyužívaných lokalit na území města Brna proběhlo naposledy v roce 2016.

Cílem pasportizace bylo zjištění aktuální informace o nevyužívaných lokalitách ve městě. Předmětem šetření byla verifikace současného stavu evidovaných brownfieldů, upřesnění jejich územního vymezení a naplnění datové báze dle stanovené struktury, u vybraných lokalit byly zjišťovány rozvojové záměry vlastníků. Využití je kromě samotné aktualizace dat očekáváno i při zacílení regionálních koncepcí a strategií včetně územního plánu. To umožní nastavení pro systematickou práci s těmito lokalitami, tak aby v budoucnu mohlo dojít k jejich úspěšné přeměně.

Pro účely pasportizace a terénního šetření se brownfieldem rozumí nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívaná, zanedbaná a může být i kontaminovaná. Jedná se o území velikosti minimálně 0,5 ha s plošným využitím méně než 30 %.

Pasportizace byla zpracována jako součást klíčové aktivity 05 Zavedení systematického přístupu ke strategickým rozvojovým lokalitám v rámci projektu „Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna“ CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010105. Celkem bylo v obou fázích prověřeno 92 lokalit. Součástí pasportizace bylo i terénní šetření lokalit v místě a pořízení základní fotodokumentace stavu nemovitosti.

 

Výstupy budou mimo jiné promítnut do podoby webu města Brna věnující se brownfieldům zde

Mgr. Jan Hladík

Mgr. Jan Hladík

vedoucí oddělení

+420 723 422 036

jan.hladik@rrajm.cz

Kdo jsme