Podpora podnikatelského prostředí v Jihomoravském kraj

27.04.2020

Souhrnná zpráva RRAJM za rok 2019

Díky dlouhodobé spolupráci se zástupci municipalit Jihomoravského kraje při rozvoji místní podnikatelské infrastruktury je RRAJM vybavena znalostí o rozsahu a připravenosti ploch vhodných pro zainvestování. Cílem aktivit v je definovat nástroje pro přípravu podnikatelských ploch tak, aby bylo možné umisťovat do regionu investice, které odpovídají dlouhodobým koncepčním záměrům obcí, rozložení kvalifikované pracovní síly v regionu a jsou v souladu s klíčovými dokumenty kraje. Důležité je také zohlednit sektorovou specializaci jednotlivých částí regionu, jejich specifika a rozvojový potenciál.

V prvé fázi bylo nutné zhodnotit současný stav rozvojových nemovitostí v regionu, u vybraných obcí, prověřit plochy, které by v budoucnu mohly pokrýt poptávku po kvalitní podnikatelské infrastruktuře. Jedná se o pozemky i zastavěné nemovitosti, které jsou takto vymezeny v územních plánech nebo jiných koncepčních dokumentech obcí (např. územně analytické podklady, územní studie, místní strategie), a pro něž města a obce nachází uplatnění v podobě podnikatelského zázemí. Předmětem zájmu byly nemovitosti, které jsou zpravidla alespoň částečně ve vlastnictví obcí, případně na ně obec má předkupní práva nebo je ze strany stávajícího vlastníka deklarována ochota k prodeji či směně (nebo se jedná o společný veřejno-soukromý projekt). Výběr obcí a nemovitostí byl rovněž proveden na základě schválené typologie území, která byla sestavena dle charakteristických rysů ekonomické základny JMK. Vznikl tak soubor lokalit, u nichž je předpokládána vysoká atraktivita pro investory a perspektiva budoucího rozvoje. Následně byla navržena opatření, kterými by se měly jednotlivé subjekty na regionální a národní úrovni podílet na přípravě a dalším zatraktivnění těchto lokalit pro budoucí investiční záměry. Byl navržen akční plán včetně časového a finančního rámce a vhodné marketingové podpory.

Na aktivitách RRAJM spolupracuje s agenturou CzechInvest (Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj). 

Souhrnná zpráva je ke stažení zde 

Mgr. Jan Hladík

Mgr. Jan Hladík

vedoucí oddělení

+420 723 422 036

jan.hladik@rrajm.cz

Kdo jsme