Proběhla konference Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 2022

24.02.2022 |Jan Hladík

RRAJM ve spolupráci s Jihomoravským krajem pořádala konferenci Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 2022.

V úterý 22. února 2022 se v přednáškovém sálu KUMST v Brně na ulici Údolní konala pod záštitou člena Rady Jihomoravského kraje, Ing. Jiřího Hlavenky, konference Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 2022. Akci pořádala Regionální rozvojová agentura jižní Moravy (RRAJM) ve spolupráci s Jihomoravským krajem.

Setkání navazovalo na úspěšně realizované akce, které Jihomoravský kraj ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou pořádá od roku 2005. V letošním roce se jí zúčastnilo 60 zástupců municipalit a podnikatelů, expertních a poradenských institucí.

Hlavními cíli setkání bylo tentokrát seznámit zájemce o problematiku s pohledem architekta, reprezentovaný studiem A8000, které se dlouhodobě zabývá revitalizací měst a chátrajících areálů a rozvojem území obecně. Martin Krupauer představil souhrnný přehled reálných možností obcí v regeneracích a varoval před schématickým cílením na dotační zdroje bez vizí opřených o komplexní systémový přístup založený na neresortním projektovém řízení s promítnutím ekonomické reality. Příklady dobré praxe byly dále zastoupeny zkušeností z regenerace zámku v Moravském Krumlově a s řešením problematiky industriální minulosti města, kterou představil starosta, Tomáš Třetina. Město se dlouhodobě potýká nejen s kulturně-historickým odkazem v podobě nákladných památkových objektů, ale i s dříve četně zastoupenými průmyslovým sektorem, jehož pozůstatky jsou stále předmětem úvah o smysluplném budoucím využití. Aktuální stav přípravy národních i evropských dotačních titulů byl doložen prezentacemi odborníků z expertních organizací (CzechInvest, Státní fond životního prostředí a Státní fond pro podporu investic), a společně s informací o přípravě koncepční podpory regenerací v regionu, kterou prezentovala RRAJM a CzechInvest, tak na konferenci zazněla komplexní informace, velmi pozitivně přijatá auditoriem.

RRAJM ve spolupráci s Jihomoravským krajem dlouhodobě realizuje koncepční aktivity spočívající v osvětové činnosti, poradenství a řešení konkrétních projektů regenerace. V loňském roce byla situace v oblasti podpory regenerace brownfieldů Jihomoravského kraje prezentována i zasedáních pracovní skupiny k Národní strategii regenerace brownfieldů 2019-2024 v Praze, kde se mimo jiné rozběhla diskuze na téma čerpání alokace z Národního plánu obnovy, prostřednictvím komponenty 2.8.3 Revitalizace území se starou stavební zátěž. V reakci na tato jednání iniciovala RRAJM, CzechInvest, Jihomoravský kraj a Magistrát města Brna vznik jednotky regenerace brownfieldů, která by měla v následujících měsících prověřit databáze brownfieldů, pomoci aktivovat projektovou přípravu v obcích a zahájit intenzivnější jednání v obcích o možné účasti v programu.

Jihomoravský kraj aktivně podporuje regeneraci brownfieldů i v současnosti, zejména formou zacílení nových koncepčních dokumentů, ve Strategii rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ jsou aktivity podpory regenerace brownfieldů zohledněny napříč všemi kapitolami. A stejně tak je připraven na výzvy, které chystá programové období 2021+, či tzv. Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021–2022, který v návrhové části prosazuje podporu nových podnikatelských aktivit ve znevýhodněných okrajových oblastech regionu, v okresech Znojmo a Hodonín. Zařazení podpory regenerace brownfieldů do těchto podpůrných dokumentů se jeví jako jeden z klíčových kroků, s prokazatelně pozitivním ekonomickým efektem na rozpočet kraje i jihomoravských obcí. Pro realizaci těchto koncepcí Jihomoravský kraj dále propojil jednotku regenerace brownfieldů se stávající funkční pracovní skupinou - Regionální stálou konferencí -, kde bude a využito dosavadní spolupráce s RRAJM. 

Dosavadní evidence brownfieldů dokládají, že v současnosti se na území Jihomoravského kraje vyskytuje zhruba 600 nevyužívaných areálů a objektů, některé z nich jsou prostřednictvím portálu www.brownfieldy-jmk.cz nabízeny potenciálním zájemcům a investorům.

Prezentace z akce jsou ke stažení zde.

Tisková zpráva je ke stažení zde 

Kdo jsme