RRAJM v projektu INSPIRATION

17.06.2016 |Mgr. Jan Hladík

RRAJM se zúčastnila konference k projektu INSPIRATION pořádané na půdě University of Algarve v portugalském Faro.

Cílem projektu INSPIRATION financovaného prostřednictvím výzkumného programu Horizon 2020 je formulace strategické výzkumné agendy (Strategic Research Agenda - SRA) zaměřené na oblasti výzkumu využití země (land-use), jejích proměn včetně udržitelného využití půdy jako systému "půda – sedimenty – voda" (Soil – Sediment – Water - SSW). Zmíněná agenda je dále formulována na základě mezinárodního multidisciplinárního přístupu s pomocí klíčových zainteresovaných institucí (National Key Stakeholders – NKS) a investorů (funders). Mezi cíle projektu také patří aktivity vyvíjející modely implementaci SRA a identifikace sítě veřejných a soukromých institucí, které se společně budou podílet na uvedení agendy do praxe. Projekt je realizován v 17 evropských zemích, za Českou republiku se na formulaci budoucích výzkumných aktivit v oblasti udržitelného využití půdy podílí Ústav geoniky AV ČR. Vedoucím partnerem je German Environmental Agency (Umwelbundesamt). 

Stěžejní aktivitou projektu na národní úrovni je shromažďování relevantních informací od jednotlivých NKS, kteří jsou nápomocni při identifikaci stavu a úrovně výzkumů jednotlivých témat v České republice. RRAJM byla coby gestor aktivit v oblasti podpory regenerace brownfieldů přizvána v roce 2015 českým partnerem do druhé (WP2: Demands of research from industry, end-users and funders - State-of- the-art at national levels) a třetí (WP3: Transnational commons aggregated under integrated themes) fáze projektu INSPIRATION jako NKS (end user). Ve druhé fázi se formou řízeného dotazování zapojila do formulace výzkumných témat zaměřených na oblasti využití půdy v systému SSW. 

Jednou z hlavních aktivit pro rok 2016 je pak na základě syntetizace národních reportů a výzkumných témat vytvoření společné evropských priorit. Pro účely identifikace přeshraničních a mezisektorových výzkumných otázek byl navržen koncepční model spojující čtyři překrývající se celky, která reprezentují sektorové pohledy, za kterých lze analyzovat situaci a formulovat SRA: 

1. Poptávka (demand), 2. Přírodní zdroje (natural capital), 3. Hospodaření s půdou (land management), 4. Dopady (net impacts)

Pro získání mezinárodní zpětné vazby na navržená výzkumná témata zařazená pod jednotlivé tematické celky byla realizována konference za účasti vybraných NKS ze všech zapojených zemí. Akce se konala ve dnech 8. - 10. 6. 2016 na půdě University of Algarve (UAlg) ve Faro (Portugalsko). Pro oblast demand byl vybrán zástupce RRAJM. Další 3 posty NKS za Českou republiku obsadili zástupci akademické sféry (VŠB-TU Ostrava), privátní sféry (ČEZ) a NNO (SPOUSTI). Ze strany NKS bylo očekáváno kritické zhodnocení předkládaných výzkumných okruhů a integrace nových návrhů. Dále pak identifikace investorů, kteří budou spolupracovat na financování specifických výzkumných témat. A nezbytné je i sdílení dosavadních zkušeností a formování partnerství pro budoucí projekty nejen v rámci programu H2020. 

Výsledkem setkání bude zpráva obsahující aktualizovaný přehled výzkumných témat obohacená o národní priority a vazby na vhodné finanční zdroje, kterými budou výhledové výzkumné projekty zaštiťovány. V návaznosti na výstupy WP3 bude projekt v další fázi pokračovat tvorbou SRA (WP4: Developing, Delivering and Match-Making of a Strategic Research Agenda), jenž vyvrcholí závěrečnou konferencí v září 2016 v Benátkách. 

Více o zapojení RRAJM do výzkumných projektů zaměřených na oblast podpory regenerace brownfieldů se dozvíte zde.

Mgr. Jan Hladík

Mgr. Jan Hladík

vedoucí oddělení

+420 541 212 125/120
+420 723 422 036

jan.hladik@rrajm.cz

Kdo jsme