RRAJM v projektu Vnitřní a vnější periferie v regionálním rozvoji Česka *

22.11.2021

RRAJM spolupracuje na projektu Vnitřní a vnější periferie v regionálním rozvoji Česka realizovaného z programu TA ČR, ÉTA.   

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy se v loňském roce zapojila do projektu s názvem Vnitřní a vnější periferie v regionálním rozvoji Česka – od genetické determinace k územní kohezi. Projekt je financován z Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, Technologická agentura ČR.

RRAJM je v projektu aplikačním garantem a kromě konzultací průběžných aktivit řešitelského týmu v zastoupení Masarykovy univerzity v průběhu realizace projektu se podílí obsahové náplni workshopů. Dne 18.11.2021 proběhlo v Praze na půdě Vysoké školy finanční a správní (VŠFS) další setkání za účasti všech partnerů projektu (Masarykova univerzita, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Palackého v Olomouci a Univerzita Karlova). Hlavními témata akce byla strukturována do několika výstupů:

- Analýza koncepčních dokumentů regionální politiky zejména na úrovni krajů

- Analýza socioekonomické situace jako podklad pro vymezení periferií

- Územní diferenciace Česka na lokální/komunální úrovni – mapové výstupy

- Vyjádření aplikačních garantů - MMR, RRAJM

- Vybrané poznatky z interview se starosty modelových území

- Příklady opatření a doporučení ke zlepšení situace periferních území

- Přeshraniční spolupráce jako prvek regionálního rozvoje vnějších periferií

Výsledky workshopu jednoznačně potvrzují fakt chybějící spolupráce na meziregionální úrovni, slabé kompetence institucí a chybějící koncepční rámec. Výstupy projektu mohou sloužit nejen jako metodická podpora při tvorbě regionálních a meziregionálních strategií, ale, v případě Jihomoravského kraje, i k oživení tématu podpory periferií (sociálně znevýhodněných oblastí kraje), které již bylo v regionu před lety spuštěno, a je tak příkladem dobré praxe pro ostatní regiony.  

Cíle projektu
Periferie, determinované okrajovou polohou oproti jádrům osídlení, se vyznačují zpravidla úbytkem obyvatelstva, nedostatečnou infrastrukturou a nízkou ekonomickou výkonností. Území přiléhající k hranici krajské (vnitřní) či státní (vnější dimenze) Česka tak vyžadují zvláštní pozornost územní samosprávy (krajů) i státní správy. Tato problematika je akcentována prostřednictvím programů přeshraniční spolupráce EU. Projekt řeší vymezení obou typů periferie, analýzu socioekonomické situace vč. přístupu jednotlivých krajů k uzavřenosti regionálního rozvoje. Vyústění výzkumu bude spočívat ve formulaci opatření a doporučení ve smyslu posílení územní koheze Česka.

Mgr. Jan Kuchyňka

Mgr. Jan Kuchyňka

projektový manažer

+420 721 980 852

jan.kuchynka@rrajm.cz

Mgr. Jan Hladík

Mgr. Jan Hladík

vedoucí oddělení

+420 723 422 036

jan.hladik@rrajm.cz

Kdo jsme