Vnitřní a vnější periferie v regionálním rozvoji Česka

11.03.2022

RRAJM spolupracuje na projektu Vnitřní a vnější periferie v regionálním rozvoji Česka realizovaného z programu TAČR, ÉTA.   

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy se v loňském roce zapojila do projektu s názvem Vnitřní a vnější periferie v regionálním rozvoji Česka – od genetické determinace k územní kohezi. Projekt je financován z Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, Technologická agentura ČR.

RRAJM je v projektu aplikačním garantem a kromě konzultací průběžných aktivit řešitelského týmu v zastoupení Masarykovy univerzity v průběhu realizace projektu se podílí obsahové náplni workshopů. Dne 11. 2. 2022 proběhlo v Koměříži již třetí setkání za účasti všech partnerů projektu - zástupců akademické sféry (Masarykova univerzita, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Karlova) a Ministerstva pro místní rozvoj. RRAJM reprezentuje zkušenosti s podporou strukturálně postižených území v Jihomoravském kraji a vystoupila v programu akce: 

09:00 – 10:30 PRVNÍ BLOK – dosavadní poznatky získané výzkumným týmem

 

Uvítání účastníků / představení projektu

R. WOKOUN, VŠFS Praha

Vystoupení stěžejního aplikačního garanta

Z. OPRAVIL Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Analýza socioekonomické situace jako podklad pro vymezení periferií

J. DOKOUPIL, ZČU v Plzni

Územní diferenciace Česka na lokální/komunální úrovni – mapové výstupy

M. JEŘÁBEK, MU

Vybrané poznatky z interview se starosty modelových území

F. ZICH, VŠFS Praha

Přeshraniční spolupráce jako prvek regionálního rozvoje vnějších periferií

Z. SZCZYRBA, UP v Olomouci

 

10:30 – 12:00 DRUHÝ BLOK – experti působící v regionálním rozvoji / veřejné správě

 

ÚROVEŇ MEZOREGIONÁLNÍ/KRAJSKÁ

D. VICHR, vedoucí oddělení strategického plánování, KÚ Kraje Vysočina

P. FIŠER, vedoucí oddělení strategického rozvoje, KÚ Jihomoravského kraje

J. VANĚK, oddělení koncepcí a analýz, KÚ Zlínského kraje

R. FOJTÍK, oddělení strategického plánování, KÚ Moravskoslezského kraje

J. HLADÍK, vedoucí oddělení / J. KUCHYŇKA, RRA jižní Moravy

 

ÚROVEŇ MIKROREGIONÁLNÍ

A.ČARKOVÁ, předsedkyně MAS, Kyjovské Slovácko v pohybu

A.OKÉNKA, předseda DSO, Mikroregion Horňácko

 

ÚROVEŇ LOKÁLNÍ/KOMUNÁLNÍ

Z. PEŠA, starosta Olešnice

Kompletní program ke stažení zde

Více o projektu zde  

 

Výsledky workshopu jednoznačně potvrzují fakt chybějící spolupráce na meziregionální úrovni, slabé kompetence institucí a chybějící koncepční rámec. Výstupy projektu mohou sloužit nejen jako metodická podpora při tvorbě regionálních a meziregionálních strategií, ale, v případě Jihomoravského kraje, i k oživení tématu podpory periferií (sociálně znevýhodněných oblastí kraje), které již bylo v regionu před lety spuštěno, a je tak příkladem dobré praxe pro ostatní regiony.  

Cíle projektu
Periferie, determinované okrajovou polohou oproti jádrům osídlení, se vyznačují zpravidla úbytkem obyvatelstva, nedostatečnou infrastrukturou a nízkou ekonomickou výkonností. Území přiléhající k hranici krajské (vnitřní) či státní (vnější dimenze) Česka tak vyžadují zvláštní pozornost územní samosprávy (krajů) i státní správy. Tato problematika je akcentována prostřednictvím programů přeshraniční spolupráce EU. Projekt řeší vymezení obou typů periferie, analýzu socioekonomické situace vč. přístupu jednotlivých krajů k uzavřenosti regionálního rozvoje. Vyústění výzkumu bude spočívat ve formulaci opatření a doporučení ve smyslu posílení územní koheze Česka.