Vyjádření podpory a součinnosti při naplňování Národního plánu obnovy v oblasti regenerace brownfieldů *

23.04.2021

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy ve spolupráci s Jihomoravským krajem reaguje na připravovaný dokument Národní plán obnovy České republiky.   

Jihomoravský kraj byl v lednu tohoto roku osloven Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky s žádostí o spolupráci na výběru vhodných nevyužívaných areálů a objektů pro přípravu dokumentu Národní plán obnovy. Důvodem byla formulace tematické komponenty, 2.8 Regenerace brownfieldů, která je zacílena na podporu efektivního využití brownfieldů, degradovaného a nedostatečně využívaného území. Aktivita bude v gesci Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

V Jihomoravském kraji byla proto Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy provedena primární selekce mezi areály z regionální evidence brownfieldů. A v rámci analýzy absorpční kapacity území bylo pro další fáze výběru nominováno 7 významných projektů v pokročilé fázi přípravy, jejichž realizace se však kvůli jejich komplikovanosti dlouhodobě nedaří. Tyto lokality však splňují požadavky zacílení komponenty, jejich regenerace má vysoký celospolečenský charakter a je klíčová pro rozvoj regionu.

Následně bylo v únoru na spolupráci navázáno prostřednictvím Asociace krajů České republiky, při formulaci návrhů parametrů komponenty regenerace brownfieldů. Návrhy za Jihomoravský kraj podložila RRAJM zejména základními charakteristikami specifických brownfieldů, formou a mírou podpory a postupy implementace na regionální úrovni, a v souhrnné podobě měly přispět ke zdárnému ukotvení opatření podpory regenerace brownfieldů do Národního plánu obnovy. V dubnu RRAJM dále iniciovala sepsání podpůrných dopisů, kterými byla za Jihomoravský kraj a Sdružení měst a obcí Jihomoravského kraje oslovena kompetentní ministerstva s vyjádřením zájmu na participaci při začleňování komponenty do Národního plánu obnovy a její případné implementaci.

Jihomoravský kraj a Regionální rozvojová agentura jižní Moravy vnímají naléhavost potřeby řešení problematiky brownfieldů a s ohledem na výše uvedené skutečnosti velmi vítají začlenění komponenty regenerace brownfieldů do Národního plánu obnovy, včetně vymezení odpovídající finanční alokace.

Národní plán obnovy bude mít obecně značný dopad na rozvojové aktivity v našem regionu. Jeho dílčí zacílení na podporu regenerace brownfieldů se pro Jihomoravský kraj jeví jako jeden z klíčových kroků s prokazatelně pozitivním ekonomickým efektem pro jihomoravské obce a přispěje i k environmentálně šetrnějšímu využití zdrojů. Pro implementaci dokumentu je RRAJM připravena využít dlouholetých zkušeností s regeneracemi a ve spolupráci s regionálními partery (Jihomoravský kraj, Agentura CzechInvest) v dalších fázích přípravy této tematické oblasti Národního plánu obnovy nabízí maximální součinnost a spolupráci.

Jihomoravský kraj a RRAJM dlouhodobě aktivně podporují regeneraci brownfieldů v regionu, a to zacílením koncepčních dokumentů, zejména pak Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+, kde jsou aktivity podpory regenerace brownfieldů zohledněny napříč takřka všemi kapitolami. Tato podpora vychází z důkladné znalosti problematiky v regionu, k 31. 3. 2021 bylo v regionálních databázích evidováno 568 nevyužívaných areálů a objektů o celkové rozloze 12 710 ha. Lokality se nachází v katastrálním území 285 obcí, což představuje 42 % všech obcí Jihomoravského kraje.

Aktuální vývoj okolo Národního plánu obnovy je k dispozici zde

Mgr. Jan Hladík

Mgr. Jan Hladík

vedoucí oddělení

+420 723 422 036

jan.hladik@rrajm.cz

Kdo jsme