Vývoj Národního plánu obnovy v oblasti regenerace brownfieldů

31.05.2021

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy ve spolupráci s Jihomoravským krajem podporuje opatření v Národním plánu obnovy České republiky.   

Jihomoravský kraj byl v lednu tohoto roku osloven Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky s žádostí o spolupráci na výběru vhodných nevyužívaných areálů a objektů pro přípravu dokumentu Národní plán obnovy. Důvodem byla formulace tematické komponenty, 2.8 Regenerace brownfieldů, která je zacílena na podporu efektivního využití brownfieldů, degradovaného a nedostatečně využívaného území. 

RRAJM proto ve spolupráci s CzechInvestem provedla primární selekci mezi areály z regionální evidence brownfieldů. A v rámci analýzy absorpční kapacity území bylo pro další fáze výběru nominováno 7 významných projektů v pokročilé fázi přípravy, jejichž realizace se však kvůli jejich komplikovanosti dlouhodobě nedaří, ale má vysoký celospolečenský charakter a je klíčová pro rozvoj regionu.

Následně bylo v únoru navázáno prostřednictvím spolupráce s Asociace krajů České republiky, při formulaci návrhů parametrů komponenty regenerace brownfieldů. Návrhy za Jihomoravský kraj podložila RRAJM zejména základními charakteristikami specifických brownfieldů. V dubnu RRAJM dále iniciovala sepsání podpůrných dopisů, kterými byla za Jihomoravský kraj a Sdružení měst a obcí Jihomoravského kraje oslovena kompetentní ministerstva s vyjádřením zájmu na participaci při začleňování komponenty do Národního plánu obnovy a její případné implementaci. V květnu byla vládou schválena nová verze Národního plánu obnovy již se zavedenou komponentou 2.8 Revitalizace území se starou stavební zátěží s alokací 3,332 mil. Kč. 

 

Aktuální vývoj okolo Národního plánu obnovy je k dispozici zde

Mgr. Jan Hladík

Mgr. Jan Hladík

vedoucí oddělení

+420 723 422 036

jan.hladik@rrajm.cz

Kdo jsme