Dotace

RRAJM nabízí služby zkušeného zpracovatele žádostí o financování záměrů především z oblasti dotačních programů spolufinancovaných Evropskou unií.

Dlouholeté působení v této problematice nás přesvědčilo o nutnosti individuálního přístupu ke každému záměru a každému klientovi. Vzhledem k ohraničené územní oblasti naší působnosti je naším cílem dlouhodobá udržitelnost realizovaných projektů a spokojenost klientů.

RRAJM primárně poskytuje tyto služby pro své zakladatele, volnou kapacitu nabízí všem ostatním zájemcům, kteří potřebují radu či pomoc v nejrůznějších fázích přípravy projektu.

A

RRAJM nabízí zpracování projektových žádostí zejména do těchto programů:

  • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání.
  • Operační program Životní prostředí.
  • Integrovaný regionální operační program.
  • Program přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika.
  • Program přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika.
B

Naše filozofie:

  • Individuální přístup.
  • Konzultant je kmenový zaměstnanec RRAJM.
  • Příprava záměru s osobními konzultacemi u klienta.
  • Platí se práce, nikoliv provize.

Smyslem naší činnosti je připravit projektový záměr do optimální podoby pro získání dotace. Důraz klademe na úzkou spolupráci s klientem pro zajištění maximálního přenosu informací oběma směry. Před navázáním smluvního vztahu poskytujeme bezplatnou konzultaci ke zhodnocení projektového záměru z hlediska šance získání dotace. Snažíme se tím minimalizovat nereálná očekávání zájemců o získání financí z dotačních titulů. Naším cílem je dosáhnout toho, aby klient mohl projekt bez obtíží realizovat, nebyl odtržený od informací a nebyl závislý na zpracovateli dotace.

Od roku 2002 získala RRAJM pro své klienty dotační prostředky ve výši 2,5 mld. Kč

Zájemcům o dotaci doporučujeme sledovat Grantový kalendář.