Výzkumné projekty

RRAJM podporuje výzkumné projekty, které se zabývají koncepcí regenerace brownfieldů. Proces regenerace je v evropském prostoru chápán jako nezbytný pro trvale udržitelné využívání území a půdy. K tomuto pojetí se připojuje i RRAJM svojí účastí na výzkumných projektech, která spočívá zejména v garanci datové základny, formulaci záměrů, kritickém zhodnocení výstupů a využití výsledků v praxi.

 

TIMBRE – Nástroje pro zlepšování procesu regenerace brownfields v Evropě

Projekt TIMBRE podporuje regeneraci megasites s využitím nejmodernějších informací, technologií a nástrojů. Výzkum v TIMBRE také zahrnuje zkoumání kulturních a administrativních specifik regenerace brownfields, typických pro jednotlivé oblasti. Projekt přináší nová integrovaná hodnocení možností regenerace brownfields na příkladě konkrétních ploch a usnadňuje management portfolií kontaminovaných ploch tím, že svými nástroji stanovuje správné priority. Kromě toho byla uživatelům poskytnuta cílená školení a informační kurzy.

IMG_4607.JPG

Další informace - http://www.timbre-project.eu/cz/projekt-timbre.html

 

Brown-ReG - Nové metody zefektivnění regenerace brownfields umožňující optimalizaci rozhodovacích procesů

IMG_3360.JPG

Základním cílem projektu je vytvořit metodiku optimalizace rozhodovacích procesů pro regeneraci brownfields jako všestranného nástroje pro orgány státní správy a místní samosprávy, organizace zabývající se regionálním rozvojem a územním plánováním, majitele areálů brownfields, developery a potenciální nájemce či uživatele objektů a areálů. Dílčím cílem projektu je vytvoření nových metod pro verifikaci, objektivizaci a aktualizaci údajů v existujících databázích brownfields za pomoci využití geoinformačních technologií a moderních zdrojů (např. leteckých snímků).

Další informace - http://brownfields.eu/new_methods.html

 

INSPIRATION - Integrated spatial planning, land use and soil management research action

Cílem projektu INSPIRATION financovaného Evropskou komisí prostřednictvím výzkumného programu Horizon 2020 je formulace strategické výzkumné agendy (SRA) zaměřené na oblasti výzkumu využití země, jejích proměn včetně udržitelného využití půdy jako systému půda – sedimenty – voda. Zmíněná agenda je dále formulována na základě mezinárodního multidisciplinárního přístupu s pomocí klíčových zainteresovaných institucí a investorů tak, aby byly zohledněny současné i budoucí společenské výzvy a potřeby. Mezi cíle projektu také patří aktivity vyvíjející modely implementaci SRA a identifikace sítě veřejných a soukromých institucí, které se společně budou podílet na uvedení agendy do praxe. Projekt je realizován v 17 evropských zemích.

IMG_4876.JPG

Další informace - http://www.inspiration-h2020.eu/page/ceska-republika

 

BhENEFIT – Built Heritage, Energy and Environmental - Friendly Integrated Tools for the sustainable management of Historic Urban Areas

 

BhENEFIT-RGB.jpg

BhENEFIT (financovaný z Interreg Central Europe) má za cíl vytvořit koncepční rámec pro udržitelný management historických urbanizovaných lokalit HBA (historic built areas) – v českém měřítku zejména městské památkové rezervace a zóny. Do projektu je zapojeno 13 partnerů ze 7 zemí. Očekávanými výstupem jsou mj. souhrnná strategie a nástroje pro rozhodovací procesy ve veřejné správě a sdílení znalostí inovativních technologií pro regenerace památkových rezervací. RRAJM na projektu spolupracuje s Institutem pro udržitelný rozvoj sídel (IURS) jako expertní instituce se znalostí problematiky Jihomoravského kraje.