eu velké.png interreg_logo.png

Fond malých projektů

Fond malých projektů (dále FMP) je nástrojem pro podporu projektů s menším finančním objemem a lokálním významem vykazující přeshraniční dopad. Hlavním cílem FMP je spolupráce institucí a jejich vzájemné síťování.

Fond malých projektů v česko-rakouském příhraničí je realizován formou jednoho společného projektu FMP pokrývajícího celé programové území a je řízen správci pro jednotlivé regiony. Správcem pro Jihomoravský kraj je Regionální rozvojová agentura jižní Moravy.

 

Základní charakteristika podporovaných projektů FMP:

1

FMP umožňuje realizovat projekty menšího rozsahu s výší podpory 85%. Minimální dotace 3 000 EUR, maximálně 20 000 EUR.

2

Podporovány budou pouze neinvestiční projekty – spolupráce institucí.

3

Žadatel může mít maximálně dva projektové partnery, z toho alespoň jeden musí být rakouský partner z podporovaného území. V případě partnera z Vídně je nutné, aby byl v projektu zastoupen ještě další rakouský partner z podporovaného území.

4

Každý malý projekt musí splnit minimálně tři kritéria přeshraniční spolupráce:

 • Společná příprava - povinné kritérium.
 • Společná realizace - povinné kritérium.
 • Společné financování - volitelné kritérium.
 • Společný personál - volitelné kritérium.
5

Dalším kritériem je přeshraniční dopad projektu. Projekt musí přinášet užitek obyvatelům na obou stranách hranice. Realizuje-li se  projekt pouze v jedné ze zemí, je nutné jasně prokázat přeshraniční dopad a přínosy vyplývající z jeho realizace pro obě země.

6

Doba trvání projektu je maximálně 15 měsíců včetně zpracování a odevzdání vyúčtování. Datum zahájení projektu nesmí předcházet datu registrace žádosti, tj. dni předložení žádosti příslušnému správci FMP.

7

Novinkou oproti předchozímu FMP jsou paušální výdaje na personální výdaje a na kancelářské a administrativní výdaje. Personální výdaje smí činit maximálně 20% přímých výdajů projektu, kancelářské a administrativní výdaje 15% personálních výdajů.

Správci Fondu malých projektů Rakousko-Česká republika:

 • Jihočeská Silva Nortica - vedoucí partner celého projektu FMP a správce FMP pro Jihočeský kraj.
 • Regionální rozvojová agentura jižní Moravy - správce FMP pro Jihomoravský kraj.
 • Sdružení obcí Vysočiny - správce FMP pro Kraj Vysočina.
 • Regionalmanagement Oberösterreich - správce FMP pro spolkovou zemi Horní Rakousko.
 • NÖ.Regional.GmbH - správce FMP pro spolkovou zemi Dolní Rakousko.

Na průběh realizace dohlíží a o podpoře projektů či případných změnách v projektech rozhoduje Regionální monitorovací výbor. V rámci FMP Rakousko-Česká republika existují dva Regionální monitorovací výbory:

 • RMV Jihočeský kraj - Dolní Rakousko - Horní Rakousko.
 • RMV Jihomoravský kraj - Kraj Vysočina - Dolní Rakousko.

Více podrobností o Fondu malých projektů naleznete ve Směrnici pro žadatele, na seminářích a na osobních konzultacích vašich projektových záměrů.

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy coby správce FMP pro Jihomoravský kraj vás bude podporovat nejen v době zpracování projektové žádosti, ale i v průběhu realizace projektu a během zpracování jeho vyúčtování.