eu velké.png interreg_logo.png

Aktuality FMP

 

 

RRA JM oznamuje termín POSLEDNÍ 14. uzávěrky FMP:
31. ledna 2022!

Využijte poslední příležitost realizovat malý česko-rakouský projekt v tomto programovém období. Nový Fond malých projektů nezačne dřív než v polovině roku 2023.
Konzultovat projektové záměry i žádosti je možné už nyní.

Seminář pro žadatele se uskuteční on-line dne 6. ledna 2022. Podrobnosti najdete v rubrice Termíny FMP.

Všechny malé projekty musí být ukončeny nejpozději do 31. 10. 2022.

V současné době začala příprava FMP Rakousko-ČR pro období 2021-2027 (s realizací projektů do roku 2029).

INFORMACE K 11. UZÁVĚRCE FMP 15. 2. 2021

 1. Přípravná jednání mohou proběhnout formou videokonference. Doložíte zápis a foto print screen obrazovky.
 2. Pokud nestihnete zajistit požadovaný podpis rakouského partnera na originál žádosti, bude možné, aby vám partner zaslal podpis naskenovaný e-mailem a v této podobě odevzdáte. Při kontrole formálních náležitostí bude toto Správcem FMP tolerováno. Originál žádosti podepsaný i rakouským partnerem pak bude muset být dodán nejpozději do podpisu Smlouvy o financování.

FMP a COVID-19

DOPORUČENÍ PŘI MOŽNÉM OMEZENÍ REALIZACE PROJEKTŮ V SOUVISLOSTI S COVID-19

 • V případě, že za daných okolností nelze určité aktivity realizovat, je možné provést jejich úpravu s důrazem na to, aby i přes současná omezení byla zajištěna co nejlepší realizace a pokrok projektu.
 • Specifické cíle projektu a hlavní výstupy projektu by měly být dosaženy.
 • Pokud není možná realizace aktivit v plném rozsahu v plánovaném termínu, je důležité individuálně posoudit, zda je daná aktivita nezbytná k dosažení cíle projektu. Jestliže ano, pak by měla být taková aktivita realizována v náhradním termínu, případně podána žádost o prodloužení doby realizace projektu.
 • Pro aktivity, kde je to z jejich povahy možné, jako např. jednání, porady, setkání partnerů, konference, školení apod., využít alternativní (elektronické) způsoby realizace jako např. telekonference, elektronický oběh dokumentů, e-learning, sociální média, online kampaně atd.
 • Tyto alternativy musí být dostatečným způsobem zdokumentovány a popsány v Závěrečné zprávě.
 • Stále je nezbytné dbát na to, aby byl zajištěn přeshraniční dopad.
 • Projektoví partneři by měli o změně způsobu realizace aktivit (úprava, vynechání plánovaných aktivit) proaktivně a včas informovat svého Správce FMP, aby bylo možné najít vhodné řešení.

Podrobněji na webu Programu ZDE
Souhrn nejčastějších dotazů naleznete ZDE

 

ÚPRAVA SMĚRNICE V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM

Ve Směrnici FMP, bodě 2.7 Doba realizace malého projektu, přibyl odstavec týkající se realizace projektů v období omezení volného pohybu osob a shromažďování:

Ve výjimečných případech může být prodloužena doba realizace malého projektu na maximálně 24 měsíců. Nárok na toto prodloužení není automatický, jeho nezbytnost bude posuzována v jednotlivých případech. Prodloužení je přípustné pouze tehdy, pokud nelze realizovat projektové aktivity alternativním, ale obdobným způsobem v původně plánovaném časovém období. Musí být dodržen postup popsaný v kapitole 5.3 (Změny projektu).

Semináře pro žadatele FMP

V rámci již 10. kola FMP připravuje RRA JM další semináře pro žadatele a to 16. 6. 2020 v Brně a 25. 8. 2020 v Břeclavi.

Termín 10. uzávěrky sběru žádostí do FMP zůstává nezměněn a to 24. 9. 2020 14:00

Konzultovat projektové žádosti je možné již nyní. RRA JM funguje od 1. 5. 2020 v normálním režimu - roušky a dezinfekce jsou samozřejmostí.

Současná realizace projektů FMP v souvislosti s koronavirem (COVID-19)

Vzhledem ke stávajícímu nouzovému stavu v ČR se na základě pokynů Řídícího orgánu programu Interreg V-A Rakousko-ČR pro všechny projekty v realizaci obecně doporučuje nalézt po dohodě projektových partnerů a správce FMP vhodná opatření, která umožní realizaci projektových aktivit v souladu se schváleným harmonogramem projektu. Pokud to možné není, platí následující doporučení:

 

 • Pro aktivity, kde je to z jejich povahy možné, jako např. jednání, porady, setkání partnerů, konference, školení apod., využít alternativní (elektronické) způsoby realizace jako např. telekonference, elektronický oběh dokumentů, e-learning, sociální média, online kampaně atd. Tyto alternativy musí být řádně zdokumentovány a odůvodněny v závěrečné zprávě.
   
 • Přeshraniční akce, které nelze uspořádat alternativním výše popsaným způsobem, je možné realizovat v novém termínu, přičemž je možné požádat o prodloužení doby realizace projektu do max. 24 měsíců celkové doby realizace. Toto prodloužení projektu je nezbytné ošetřit dodatkem ke smlouvě o financování.
Všechny plánované změny prosím konzultujte se správci FMP.

Přejeme Vám hodně zdraví a společně toto období jistě zvládneme.
Vaši správci FMP pro Jihomoravský kraj.

INFORMACE K 9. UZÁVĚRCE FMP 18.3.2020 - V DOBĚ STAVU NOUZE V ČR

Vážení žadatelé,

1. vzhledem k nouzovému stavu a karanténě v ČR je možné v tomto kole FMP využít i následující možnosti podání žádosti do FMP: 

 • Žadatel odešle podepsanou žádost a příslušné podepsané přílohy v pdf e-mailem, datum doručení této žádosti je rozhodné pro určení pořadí a registrační čísla žádostí v 9. kole​.
 • Žadatel odešle 2 originály žádosti a jejích příloh poštou na adresu RRAJM, tato pošta bude odeslána nejpozději 18. 3. 2020.

2. vzhledem k současnému stavu nouze, kdy není možné vycestovat do Rakouska a naopak přicestovat do ČR, nemohou žadatelé, kteří to dosud nestihli, zajistit požadovaný podpis partnera na originál žádosti FMP podané v 9. kole. V tom případě je možné, aby partner podpis naskenoval a zaslal ho žadateli e-mailem. Při kontrole formálních náležitostí bude toto Správci FMP tolerováno. Stejný postup bude zachován u prokázání přípravné schůzky, u které žadatel doloží e-mailovou korespondenci mezi ním a partnerem a zápis o rozdělení rolí v projektu pořízený žadatelem.

Na jednání RMV bude pro žádosti podané v 9. kole schváleno, že žadatel, který nedoložil originál žádosti podepsaný partnerem z důvodu vyhlášeného stavu nouze, tak musí učinit do doby podpisu Smlouvy o financování s hlavním partnerem Jihočeská Silva Nortica, jinak bude schválení žádosti neplatné.

Semináře pro žadatele FMP.

V rámci již 9. kola FMP připravuje RRA JM další semináře pro žadatele a to 28. 1. 2020 v Brně a 30. 1. 2020 v Břeclavi

Devátá uzávěrka přijímání žádostí do FMP je 18. 3. 2020 ve 14.00 hodin.

Žádost včetně všech povinných příloh je nutno doručit osobně, poštou nebo přepravní firmou. Rozhodný je den a čas doručení na RRA JM.

O podpoře těchto projektů rozhodne Regionální monitorovací výbor pro Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina a Dolní Rakousko dne 27. 5. 2020.

Brožura FMP 2017-2019

V rámci FMP byla vydána brožura s příklady úspěšných projektů 2017-2019, kterou si můžete stáhnout zde.

Konference k realizaci FMP Rakousko-ČR u příležitosti 30 let přeshraniční spolupráce.

Srdečně vás zveme na konferenci 16. 10. 2019 v Hatích u Znojma. Pozvánku s programem naleznete zde.

Semináře pro žadatele FMP

RRA JM připravuje ve spolupráci s Jihomoravským krajem semináře pro žadatele FMP a Interreg a to 17.9. 2019 v Mikulově, 18.9. 2019 ve Znojmě a 20.9. 2019 v Brně.

RRAJM oznamuje termín 8. uzávěrky FMP: 13. listopadu 2019.

Využijte možností konzultací svých projektových záměrů již nyní. Na září připravujeme semináře pro žadatele.

Sledujte nové informace na www.rrajm.cz/fmp - rubriky Aktuality, Termíny, Ke stažení.

Fond malých projektů Rakousko - ČR je prodloužen až do roku 2022!

S radostí oznamujeme, že bylo schváleno prodloužení FMP do roku 2022. Sledujte bližší informace v Aktualitách FMP.

Svůj projektový záměr s námi můžete konzultovat již nyní – kontakty zde: https://www.rrajm.cz/projekty-rrajm/fond-malych-projektu/kontakty-fmp/.

Dalších 15 schválených projektů pro Jihomoravský kraj

Dne 26. února 2019 proběhl již 6. Regionální monitorovací výbor Fondu malých projektů v Břeclavi, který rozhodl o podpoře 15 jihomoravských projektů předložených v rámci 6. kola Fondu malých projektů Rakousko - Česká republika a to v celkové výši 240 550 EUR.

O dalším vývoji ve FMP vás budeme již brzy informovat na těchto stránkách.

Uzavřeno 6. kolo FMP

Ke dni 16. 1. 2019 bylo v rámci 6. kola FMP předloženo 16 jihomoravských projektových žádostí, které budou projednány na RMV dne 26. 2. 2019.

Pátý Regionální monitorovací výbor FMP rozhodoval o projektech

Dne 11. 12. 2018 proběhl již pátý Regionální monitorovací výbor Fondu malých projektů v Jihlavě, který rozhodl o podpoře 14 jihomoravských projektů předložených v rámci 5. kola Fondu malých projektů Rakousko - Česká republika v celkové výši 197 966,60 EUR.

Další uzávěrka příjmu projektových žádostí je 16. 1. 2019 ve 14.00 hodin na RRA JM. Příští Regionální monitorovací výbor budeme hostit dne 26. 2. 2019 v Jihomoravském kraji.

Nový seminář pro žadatele 6. kola FMP

 • 6. 12. 2018 - seminář v Brně - pozvánka

Uzávěrka sběru žádostí je 16. 1. 2019 ve 14.00 hodin na RRAJM.

Ukončen sběr žádostí 5. kola FMP a zahájeno poslední 6. kolo FMP

V pátek 12. 10. 2018 byl ukončen sběr žádostí v rámci 5. kola Fondu malých projektů Rakousko-Česká republika. V Jihomoravském kraji bylo předloženo celkem 15 projektových žádostí, o kterých Regionální monitorovací výbor rozhodne 11. 12. 2018 v Jihlavě.

Současně bylo zahájeno poslední 6. kolo FMP s uzávěrkou 16. 1. 2019. V rubrice Ke stažení je zveřejněna nová verze žádosti. Další informace naleznete zde či v rubrice Termíny FMP.

Seminář "FMP - závěrečná zpráva a vyúčtování"

Seminář je určen pro úspěšné žadatele, kteří realizují projekt financovaný z FMP Rakousko - Česká republika.

 • 10. 9. 2018 - seminář v Brně - pozvánka

Nové semináře pro žadatele 5. kola FMP

 • 21. 8. 2018 - seminář v Břeclavi - pozvánka
 • 13. 9. 2018 - seminář ve Znojmě - pozvánka
 • 14. 9. 2018 - seminář v Brně - pozvánka


Další uzávěrka sběru žádostí je 12. 10. 2018 ve 14.00 hodin na RRAJM.

Ukončen sběr žádostí 4. kola FMP

Sběr žádostí 4. kola Fondu malých projektů INTERREG V-A Rakousko - Česká republika byl ukončen v pátek 22. 6. 2018.

V rámci 4. kola FMP bylo v Jihomoravském kraji předloženo 14 projektových žádostí. Regionální monitorovací výbor o nich bude rozhodovat 11. 9. 2018 v Poysdorfu, a to společně se 4 žádostmi z Kraje Vysočina a 2 žádostmi z Dolního Rakouska.

Nové semináře pro žadatele 4. kola FMP

 • 24. 4. 2018 - seminář v Brně - pozvánka
 • 9. 5. 2018 - seminář ve Znojmě - pozvánka (z technických důvodů změněn termín)
 • 10. 5. 2018 - seminář v Kyjově - pozvánka


Další uzávěrka sběru žádostí je 22. 6. 2018 ve 14.00 hodin na RRAJM. Projekty je možné realizovat do 30. 9. 2019.

Sběr žádostí 3. kola FMP byl ukončen 23. 3. 2018

V rámci 3. kola FMP bylo v Jihomoravském kraji předloženo 6 projektových žádostí, celkově pro RMV Jihomoravský kraj - Kraj vysočina - Dolní Rakousko 11 žádostí. RMV o nich bude rozhodovat 14. 5. 2018 v Břeclavi.

Seminář pro úspěšné žadatele z 1. a 2. kola FMP

Semináře pro žadatele 3. kola FMP

Na únor jsme pro vás připravili semináře pro žadatele v rámci již 3. kola FMP, jehož uzávěrka je 23. března 2018:

 • 13. 2. 2018 - seminář v Mikulově - pozvánka
 • 15. 2. 2018 - seminář v Brně - pozvánka

Sběr žádostí 2. kola ukončen

V rámci 2. kola FMP bylo v Jihomoravském kraji předloženo 12 projektových žádosti, celkově pro RMV Jihomoravský kraj - Kraj Vysočina - Dolní Rakousko to bylo 23 žádostí.

Další 3. uzávěrka sběru žádostí je 23. 3. 2018.

V lednu připravíme nové semináře pro potenciální žadatele a také semináře pro úspěšné žadatele z předchozích kol.

Další uzávěrka 6. prosince 2017

Již jen 14 dní zbývá do nejbližší uzávěrky sběru žádostí 6. 12. 2017 ve 14.00 hodin, proto neváhejte využít možnost konzultací svých projektových záměrů i již vyplněných žádostí a rozpočtů u správce FMP.

Semináře pro žadatele 2. kola FMP

V listopadu chystáme semináře pro žadatele 2. kola FMP, jehož uzávěrka je 6. prosince 2017:

 • 7. 11. 2017 - seminář v Brně - pozvánka
 • 8. 11. 2017 - seminář v Břeclavi - pozvánka

Zahajovací konference Fondu malých projektů Rakousko - Česká republika

Srdečně si Vás dovolujeme pozvat na zahajovací konferenci Fondu malých projektů Rakousko - Česká republika, která se uskuteční 22. září 2017 od 10.00 hodin v Českých Budějovicích.

Pozvánka na konferenci

Fond malých projektů byl zahájen!

Dne 14. 6. 2017 byl vyhlášen Fond malých projektů Rakousko – Česká republika. Jedná se o průběžnou výzvu s první uzávěrkou sběru projektových žádostí 18. 9. 2017 ve 14.00 hodin u správce FMP pro Jihomoravský kraj - RRAJM.

Pro žadatele jsme připravili přehled důležitých termínů.