Dispoziční fond

Dispoziční fond jako součást iniciativy Interreg IIIA - Přeshraniční spolupráce Česká republika - Rakousko svým charakterem navázal na předvstupní program přeshraniční spolupráce CBC Phare. Dispoziční fond probíhal v letech 2004-2006 a podporoval na území Jihomoravského kraje výhradně malé neinvestiční projekty česko-rakouské spolupráce.

Program byl zaměřen na podporu malých projektů v oblastech školství, kultury, mládeže, životního prostředí, kulturních výměn, integrace, podpory místních rozvojových iniciativ. Dále byly podpořeny studie proveditelnosti a další aktivity v souvislosti s přípravou větších projektů (např. školení, semináře).

Cílem Dispozičního fondu bylo zmírnit okrajový charakter příhraničních oblastí a tím zlepšit kvalitu života a vytvořit spolupracující systémy na obou stranách hranice. Dále podpořit další rozvoj hospodářského potenciálu příhraničních regionů posilováním stávajících struktur, zvyšováním soutěživosti českých subjektů a oživováním celkového hospodářství na obou stranách hranice, zvláště pak využitím potenciálu cestovního ruchu. Dispoziční fond přispěl k naplňování těchto cílů financováním menších akcí typu people-to-people, které jsou založeny na bázi místních a regionálních potřeb s přeshraničním dopadem.

Oprávněnými žadateli Jihomoravského kraje byly obce a města, svazky obcí, kraj, organizace zřízené nebo založené krajem či obcemi, nestátní neziskové organizace, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, zájmová sdružení právnických osob, hospodářské a agrární komory apod.

Povinností každého žadatele bylo mít rakouského partnera v příslušném příhraničním území shodné povahy jako je žadatel. Rakouský partner musel být do projektu zapojen minimálně během přípravy a realizace projektu.

Pro Jihomoravský kraj a období 2004-2006 byla alokována částka 12 969 704 Kč.

Maximální částka podpory pro jednotlivé projekty byla stanovena na 10 000 EUR a zároveň maximální výše podpory nemohla přesáhnout 75% celkových způsobilých výdajů projektu.

V rámci Dispozičního fondu proběhla 4 řádná kola výzev k předkládání projektů. V březnu 2007 bylo vyhlášeno páté mimořádné kolo výzvy s cílem maximalizovat čerpání všech alokovaných prostředků, které nevyčerpaly realizované projekty podpořené z Dispozičního fondu.

RRAJM administrovala 90 projektů z oblasti kultury, sportu, vzdělávání, životního prostředí a cestovního ruchu, které získaly z Dispozičního fondu podporu ve výši 12 743 549,30 Kč.

Projekty byly v rámci programu realizovány nejvíce v okrese Břeclav. Dále bylo zrealizováno větší množství projektů v okrese Brno-město, Znojmo a Hodonín. Graf znázorňuje celkovou částku vyplacené podpory dle okresů Jihomoravského kraje.

DF_graf_03.png

Programy přeshraniční spolupráce dlouhodobě napomáhají subjektům v příhraničním území zmírnit specifické rozvojové problémy vyplývající z jejich relativní izolace v rámci národních ekonomik. Dispoziční fond také přispěl k zakládání a rozvoji spolupracujících systémů na obou stranách hranice a vytváření spojovacích článků mezi těmito systémy se širšími vazbami na Evropskou unii.