FMP 2007-2013

Fond malých projektů navázal na předchozí program Dispozičního fondu a realizoval se v rámci programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013.

Aby byly i nadále zachovány podmínky k rozvoji přeshraniční spolupráce a projektů na česko-rakouské hranici, vznikl v projekt Fond malých projektů s cílem podpořit menší projekty neinvestičního, ale i investičního chratakteru s dotací do 20 000 EUR. 

Na celou česko-rakouskou hranici bylo pro plánovací období 2007-2013 z ERDF alokováno 6 912 000 EUR pro českou část hranice (Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina a Jihočeský kraj) a pro rakouskou část 1 600 000 EUR. Pro region "jižní Morava - Dolní Rakousko", který zahrnoval regiony NUTS III Jihomoravský kraj, Weinviertel, Wiener Umland Nordteil, St. Pölten, byl vyčleněn příspěvek pro českou stranu ve výši 2 635 000 EUR a na projekty rakouské strany 448 000 EUR.

Podpora z Fondu malých projektů byla v programovacím období 2007-2013 zaměřena jak na malé neinvestiční projekty typu "people to people", tak i na malé investiční projekty. V Jihomoravském kraji podporoval program kulturní výměny, setkávání mládeže, škol, umělecké a sportovní činnosti, folklórní slavnosti, akce s důrazem na rozvoj tradic. Dále plánovací a rozvojové studie, vypracování společných strategií regionálního rozvoje příhraničního regionu, přípravu výstav a propagačních akcí, vytvoření příhraničních společných struktur a partnerství mezi podpůrnými organizacemi. 

V oblasti životního prostředí mohly být podpořeny projekty zaměřené na vypracování studií a vyhodnocování problémů. Podporována byla i spolupráci složek veřejné správy a neziskových organizací. Z malých investičních projektů program podporoval značení a vybavení turistických stezek, informační značení, malé projekty v oblasti životního prostředí a obnovu a výstavbu malých památníků.

1

Maximální výše podpory z ERDF na jeden projekt dosahovala až 85 % celkových způsobilých výdajů, maximálně však 20 000 EUR.

2

Maximální doba realizace malého projektu byla 18 měsíců.

3

Vhodnými žadateli z programu byly organizace s právní subjektivitou a to veřejnoprávní instituce nebo organizace ovládané veřejnoprávní institucí a neziskové subjekty se sídlem v územní působnosti programu.

4

Aby se žadatel mohl ucházet o prostředky z programu, musel mít partnera na druhé straně hranice z podporovaného území. Partnerská organizace musela být také veřejného nebo neziskového charakteru a  rakouský partner musel spolupracovat nejméně dvěma z těchto způsobů: společná příprava, společná realizace, společný personál a společné financování.

V rámci programu Fond malých projektů 2007-2013 proběhlo 15 výzev k předkládání žádostí o dotaci. Celkem bylo z prostředků programu podpořeno 215 projektů a na tyto projekty se podařilo alokovat dotaci ve výši 2 328 038 EUR.

Správcem Fondu malých projektů bylo Sdružení obcí a měst jižní Moravy a Regionální rozvojová agentura jižní Moravy administrovala tyto projekty.

Program Fond malých projektů 2007-2013 významně podpořil prohloubení spolupráce subjektů na jihomoravsko-dolnorakouské hranici. Filozofií příhraniční spolupráce bylo vždy odstraňování bariér v oblastech, kde se stýkalo území dvou států. Program podpořil navazování kontaktů a výměnu zkušeností obcí, samospráv a neziskových organizací na obou stranách hranice. Byl naplněn cíl programu, jímž bylo podpořit udržitelnou přeshraniční spolupráci v programovém území, napomoci k urychlení socioekonomického vývoje a integraci příhraničních regionů. Program napomohl realizaci projektů, které odbourávají přetrvávající předsudky a obavy z neznámého na obou stranách hranice. Díky realizovaným projektům došlo k rozvoji přeshraniční spolupráce mezi Jihomoravským krajem a Dolním Rakouskem. Díky přispění programu proběhla osobní setkání, byly vytvořeny nové kontakty v různých oblastech veřejného i společenského života rozvíjející porozumění a přátelství mezi lidmi ze dvou sousedících států. Realizované aktivity přinesly užitek na obou stranách hranice a spolupráci přeshraničních partnerů.

Další informace a prezentace vybraných úspěšných projektů podpořených v rámci FMP 2007-2013 najdete v publikacích.

Formulář a metodiku k udržitelnosti projektů realizovaných v rámci programu FMP 2007-2013 naleznete zde.