Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy - IV. etapa

Projektová žádostStudie proveditelnosti

Projekt na zvýšení bezpečnosti cyklistů i pěších jejich odklonem z nebezpečné komunikace II/374.

Hlavním cílem bylo zvýšení bezpečnosti cyklistů i pěších jejich odklonem z nebezpečné a frekventované komunikace II/374 - hlavní komunikační tepny města s cca 13 000 vozidly/24 h. Dalším cílem bylo zvýšení atraktivity města Blanska jak pro občany, tak i pro návštěvníky města. To je vnímáno jako vstupní brána do Moravského krasu.

Realizace obnášela vedle zbudování staveniště zejména nezbytné terénní úpravy, pokládku konstrukce komunikace (štěrkodrť, kamenivo) a asfaltobetonového "koberce", osázení komunikace obrubníky a dopravním značením. Na závěr byly dotčené nezpevněné plochy pohnojeny a osety travním semenem. V určitých místech byla nutná přeložka inženýrských sítí. Následně proběhla kolaudace stavby. Finálním výstupem bylo asi 567 m asfaltové smíšené cyklostezky o variabilní šířce 3 a 2 m v závislosti na konfiguraci terénu.

Kvantitativní údaje

Cca 567 m asfaltové smíšené cyklostezky o variabilní šířce 3 a 2 m.

Celkové plánované způsobilé výdaje projektu 3,92 mil. Kč.

Cyklostezka_03.jpg
Cyklostezka_02.jpg

Role RRAJM

Projektová žádost, vč. analýzy nákladů a přínosů a studie proveditelnosti.

2013