Dobří sousedé I. a II.

Projekt RRAJMProjektová žádost

Cílem projektů bylo vytvořit podmínky pro vznik funkční a efektivní euroregionální struktury pro spolupráci regionů jižní Morava a dolnorakouský Weinviertel.

Cílem dvou na sebe volně navazujících přeshraničních projektů bylo vytvořit podmínky pro vznik funkční a efektivní euroregionální struktury pro spolupráci regionu jižní Morava a Weinviertel a zintenzivnit přeshraniční spolupráci obcí, měst a dalších zainteresovaných subjektů z veřejné sféry, která pozitivně ovlivní život obyvatel v příhraničním regionu. RRAJM při realizaci projektu úzce spolupracovala s rakouským partnerem Weinviertel Management, který má obdobnou pozici v Dolním Rakousku jako RRAJM na jižní Moravě.

Cílovými skupinami projektu byly primárně obce a města, svazky obcí, mikroregony a další zainteresované subjekty z veřejné sféry v příhraniční části Jihomoravského kraje.

Výchozí aktivitou bylo dotazníkové šetření pro ověření podmínek pro spolupráci a zhodnocení současného fungování euroregionu a povědomí o něm na české straně. Na základě tohoto šetření a výsledku ze vstupní konference byly ustaveny pracovní skupiny na vybraná témata, která pokryly stěžejní oblasti fungování euroregionu. Na základě dalších analýz aktuálního stavu přeshraniční spolupráce s ohledem na její institucionální zabezpečení byl vypracován akční plán pro období od roku 2007, ve kterém byla navržena témata pro další spolupráci spolu s nejvhodnější institucionální formou euroregionu jižní Morava – Weinviertel. Dílčí výstupy byly průběžně konzultovány na pracovních skupinách a společně s akčním plánem prezentovány na závěrečné konferenci projektu.

Kvantitativní údaje

Rozpočet projektu Dobří sousedé I. - 2 266 890,00 Kč, z toho dotace ERDF 1 700 167,00 Kč.

Rozpočet projektu Dobří sousedé II. - 1 580 035,00 Kč, z toho dotace ERDF 1 185 026,30 Kč.

web-papir-03
Logo RRAJM CS Color (.png.)

Role RRAJM

Vyhotovení žádostí navazujících projektů do OP INTERREG IIIA Rakousko – Česká republika a realizace těchto projektů v pozici žadatele (vedoucího partnera).

2006, 2008