Založení biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Drnholec

Spolupráce na projektu

Cílem projektu bylo založení kostry územního systému ekologické stability a obnovení řady biotopů.

Tento komplexně pojatý krajinný projekt měl za cíl založení kostry územního systému ekologické stability (ÚSES) a obnovení řady biotopů v původně biotopově pestré kulturní krajině. Tím mělo dojít ke zvýšení ekologické stability a biodiverzity v tomto území.

Cíl projektu byl dosažen prostřednictvím realizace projektově navržených opatření, která spočívala zejména v doplnění stávající sítě biocenter a biokoridorů, přestavbě nevyhovující skladby dřevin a rozčlenění stávajících velkých ploch orné půdy liniovými interakčními prvky.

Kvantitativní údaje

Celkový počet zakládaných krajinných prvků / prvků ÚSES: 23 ks.

Celková plocha zakládaných krajinných prvků / prvků ÚSES: 59,69 ha.

Celková délka zakládaných liniových krajinných prvků / prvků ÚSES: 24 984 m.

web-papir-03
Logo RRAJM CS Color (.png.)

Role RRAJM

Spolupráce na přípravě projektu.

2012

Další informace

www.dolnimorava.org